Revize elektrických zařízení

Zajišťujeme kontrolu zařízení (domovních přípojek, přeložek a trafostanic) před uvedením
do provozního stavu dle normy ČSN 33 1500. Na základě provedených měření revizní
technik vystaví příslušný protokol (revizní zprávu) o zjištěných skutečnostech. Kontroly
zařízení realizujeme v Libereckém kraji a Královéhradeckém kraji.